Grafiskā režīma komandas

Apakaļ

Komandas

Apraksts

Piezīmes

Grafiskā režīma vadība

Procedure CloseGraph;

Aizver grafisko režīmu

 

Procedure DetectGraph(var grDriver, grMode:integer);

Piemeklē piemērotākos grafikā režīma režīmus. GrDriver -draivera kods, grMode -Grafiskā režīma kods

 

Function GetGraphMode:integer

Nosaka izmantojamā draiver faila vārdu

 

Function GetGraphmode:integer

Nosaka izmntojami grafiskā režīma kodu

 

Function GetMaxMode:integer

Nosaka maksimālo iespējamo grafisko režīmu

 

Function GetModeName:string

Nosaka kuru grafisko režīmu izmanto

 

Procedure GetModeRange(grDriver: integer; var LoMode, HiMode:integer);

Nosaka minimālo un makimālo grafiskā režīma kodu

 

Procedure GraphDefaults

Iestāda grafiskos iestādījumus default stāvoklī

 

Function GraphErrorMsg(ErrorCode: integer): string

Dod grafiskās kļūdas ziņojumu pēc dotā kļūdas koda

Kļūdas kodu iegūst ar GraphResult

Function GraphResult: integer

Nosaka vai ir bijusi grafiskā klūda

 

Procedure InitGraph (var grDriver, grMode:integer; PathToDriver:string)

Iestāda grafisko režīmu

 

Function InstallUserDriver(Name: string; AutoDetectPtr: Pointer): intger

Instalē lietotāja grafiskā režīma draiveri.

 

Procedure RegisterBGIdriver(driver: pointer): integer;

Reģistrē grafiskās sistēmas draiveri.

 

Procedure RestoreCrtMode;

Atjauno teksta režīmu

 

Procedure SetGraphMode (grMode: integer);

Iestāda citu grafisko režīmu

 

Ekrāna un logu vadība

Procedure ClearDevice;

Notīra ekrāu un visu iestādījumus atgriež sākumstāvoklī

 

Procedure ClearViewPort;

Notīra ekrānu

 

Function GetMaxX:integer

Iegūst maksimālās ekrāna kordinātes

 

Function GetMaxY

 

Function GetBkColor:word

Nosaka fona krāsu

 

Ekrāns un logi

Procedure GetViewSettings(var ViewPort: ViewPortType)

Iegūst pašreizējos loga parametrus

Sk. ViewPortType

Procedure SetBkColor(Color:word)

Iestāda fona krāsu

 

Procedure SetActivePage(Page: word)

Uzstāda aktīvu attiecīgu ekrāna lapu

 

Procedure SetVisualPage( Page:word)

Uzstāda redzamo ekrāna lapusi

 

Procedure SetViewPort(x1,y1,x2, y2:integer;Clip:boolean);

Uzstāda redzamā ekrāna laukuma lielumu

 

Krāsas vadība

Function GetColor:word

Dod pašreizējo

Uzlikts ar SetColor

Procedure GetDefaultPalette( var Palette:PaletteType);

Iestāda pamata paleti

 

Function GetMaxColor:word

Nosaka maksimālo iespējamo krāsu

 

Procedure GetPalette(var Palette: PaletteType);

Nosaka kāda palete uzstādīta

 

Function GetPaletteSize:word;

Nosaka cik krāsas ir paletē

 

Procedure SetAllPalette(var Palette: PaletteType)

Istāda visas paletes krāsas

 

Procedure SetColor(Color:word)

Iestāda krāsu

 

Procedure SetPalette(ColorNum, Color:word)

Ieliek jaunu krāsu paletē

 

Procedure SetRGBPalette(ColorNum, RedValue,GreenValue, BlueValue: word)

Ieliek paletē krāsu, kas dota no trim pamatkrāsām

 

Darbības ar norādēm

Function GetX:integer

Dod pašreizējo x kordinātu

 

Function GetY:integer

Dod pašreizējo y kordinātu

 

Procedure MoveTo(X:integer;Y: integer)

Novieto kursoru uz dotajām kordinātēm

 

Procedure MoveRel(X:integer.Y: integer);

Pārvieto kursoru par dotajām kordinātēm

 

Šabloni, aizkrāsošana

Procedure FloodFill(X,Y:integer; ColorBorder:word)

Aizkrāso objektu

 

Procedure GetFillPattern(var FillPattern:FillPatternType)

Nosaka pašreizējo aizkrāsošanas veidu

 

Procedure GetFillSettings(var Fillinfo:FillSettingsType);

Nosaka pašreizējo aizkrāsošanas veidu

 

Procedure GetLineSettings(var LineInfo:LineSettingsType)

Nosaka pašreizējo līnijas veidu

 

Procedure SetGraphBufSize( size:word)

Izmaina aizkrāsošana komandas buferi

 

Procedure SetFillPattern(Pattern: FillPatternType;color:word)

Uzstāda aizkrāsošanas veidu un krāsu

 

Procedure SetFillStyle(Pattern,Color: word)

Uzstāda vienu no standartaizkrāsošanas veidiem un krāsu

 

Procedure SetLineStyle(lineStyle, Pattern, Thickness:word)

Uzstāda līnijas veidu

 

Ģeometriskās figūras un līnijas

Procedure Arc(x,y:integer; StartAngle,EndAngle,R:word)

Zīmē loku

 

Procedure Bar(X1,Y1,X2,Y2: integer)

Zīmē taisnstūri

 

Procedure Bar3D(x1,Y1,X2,Y2: integer; Depth:word; Top:boolean)

Zīmē 3D taisnstūri, var norādīt vai rādīt augšdaļu

 

Procedure Cirle(X,Y:integer; R:word)

Zīmē apli

 

Procedure DrawPoly(NumPoints: word; var PolyPoints);

Zīmē lauztu līniju

 

Procedure Ellipse(X,Y:integer; StartAngle,EndAngle,Rx,Ry:word)

Zīmē elipsi

 

Procedure FillEllipse(x,y:integer;Rx, Ry:word)

Zīmē aizkrāsotu elipsi

 

Procedure FillPoly(NumPoints:word; var PolyPoints)

Zīmē aizkrāsotu daudzstūri

 

Function Getpixel(x,y:integer):word

Dod pikseļa krāsu attiecīgajās kordinātēs

 

Procedure Line (x1,y1,x2,y2:integer)

Zīmē līniju

 

Procedure LineRel(x,y:integer)

Turpina līniju uz dotajām kordinātēm

 

Procedure LineTo(x,y:intger)

Zīmē līniju no pašreizējām kordinātēm uz dotajām

 

Procedure Rectangle(x1,y1,x2,y2: integer);

Zīmē taisnstūri

 

Procedure Sector(x,y:integer; StartAngle,EndAngle,Rx,Ry:word)

Zīmē aizkrāsotu elipses sektoru

 

Procedure PieSlice(x,y:integer;StartAngle, EndAngle,R:word)

Zīmē aizkrāsotu riņķa sektoru

 

Procedure PutPixel(x,y:integer; Color:word);

Noliek punktu dotajās kordinātēs

 

Teksta izvade

Procedure GetTextSettings(var TextInfo: TextSettingsType)

Iegūst teksta izvades iestādījumus

Sk. TextSettingsType

Procedure OutText(Text:string)

Izvada tekstu

 

Procedure OutTextXY(X,Y:intger;Text: string)

Izvada tekstu dotajās kordinātēs

 

Function InstallUserFont(FontFileName: string): integer

Instalē jaunu fontu

 

Procedure RegisterBGIFont(Font: pointer): integer

Reģistrē fontu grafiskajai sistēmai

 

Procedure SetTextJustify(horiz,vert:word)

Norāda teksta pozīciju

Sk. teksta pozīcijas konstantes

Procedure SetTextStyle(Font,Direction, CharSize:word)

Norāda izvadāmā teksta stilu

 

Procedure SetUserCharSize(MultX,DivX, MultY,Divy:word)

Norāda fontu lielumu

 

Procedure SetWritemode(Writemode: integer)

 

 

Function TextHeight(Text:string):integer

Aprēķina teksta augstumu

 

Function TextWidth(Text:string):integer

Aprēķina teksta platumu

 

Ekrāna kopēšana

Procedure GetImage(X1,Y1,X2,Y2:integer; var BitMAp:pointer)

Kopē atmiņā norādīto ekrāna daļu

 

Function ImageSize(X1,Y1,X2,Y2:integer): word

Aprēķina cik daudz atmiņas būs nepieciešams baitos

 

Procedure PutImage(X,Y:integer; var BitMap:pointer; BitBlt:word)

Noliek attēlu no atmiņas uz ekrāna

 

 

Hosted by uCoz